مردم شبها میخوابند استراحت میکنند صبح سر حال بیدار میشوند

ما شب تازه شیفت دوم تراما و مصیبت و جدال با سختیهای زندگی مون شروع میشهناراحت
 

من کی یک شبه پیر زن آرام و بی صدایی شدم که یک صندوقچه در کمد و یک حجم درد نگفته در سینه دارد؟
 

دلم گرفته

مثل تمام زنانی که به زمین خیره میشوند و انگشترشان را میچرخانند
 

دلم گرفته. دور و برم پر از آدمه اما دلم بد جوری گرفته
 

روی سنگ قبرم بنویسید مثل نخودچی های ته آجیل بود وقتی چیز دیگه ای نبود میومدن سراغش
 

 

یه دوست پسر هم نداریم وقتی میگیم داره واسم خواستگار میاد ناراحت بشه نگه چه خوب

یه دوست پسر هم نداریم هر روز بهش بگیم تو دیگه مرد شدی وقت زن گرفتنته
 

یه دوست پسر هم نداریم اس ام اس عاشقونه بفرسته واسمون به جای جواب عاشقونه گیر بدیم این اس ام اس رو کی برات فرستاده؟هـــــــــــــا
 

یه دوست پسر هم نداریم نگران این باشیم که یه وقت تو برنامه هاش سفر یه هفته ای به تایلند نزاره
 

یه دوست پسر هم نداریم که دیگه هی نگیم من به عشق اعتقادی ندارم
 

یه دوست پسر هم نداریم همیشه حرفمون رو گوش کنه.

نه فقط موقعی که بهش می گیم دیگه به من زنگ نزن